ORDENANCES 2018

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.

 • ORD. FISCAL NÚM 1: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
 • ORD. FISCAL NÚM 2: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 • ORD. FISCAL NÚM 3: IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
 • ORD. FISCAL NÚM 4: IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE  NATURALESA URBANA
 • ORD. FISCAL NÚM 5: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
 • ORD. FISCAL NÚM 6: TAXA SOBRE OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA  DE LA VIA PÚBLICA
 • ORD. FISCAL NÚM 7: TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
 • ORD. FISCAL NÚM 8: TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES
 • ORD. FISCAL NÚM 9: TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
 • ORD. FISCAL NÚM 10: TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES  VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
 • ORD. FISCAL NÚM 11: TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
 • ORD. FISCAL NÚM 12: TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
 • ORD.  FISCAL NÚM 13: TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I  RODATGE CINEMATOGRÀFIC
 • ORD. FISCAL NÚM 14: TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
 • ORD. FISCAL NÚM 15: TAXA PER ESTACIONAMENT I RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
 • ORD. FISCAL NÚM 16:  FRANGES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
 • ORD. FISCAL NÚM 17: TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
 • ORD. FISCAL NÚM 18: TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
 • ORD. FISCAL NÚM 19: TAXES DELS SERVEIS DEL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
 • ORD. FISCAL NÚM 20: TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
 • ORD. FISCAL NÚM 21: TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
 • ORD. FISCAL NÚM 22: ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
 • ORD. FISCAL NÚM 23: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
 • ORD. FISCAL NÚM 24: TAXA PER LLICÈNCIA D’AUTOTAXI
 • ORD. FISCAL NÚM 25: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES
 • ORD. FISCAL NÚM 26: TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
 • ORD. FISCAL NÚM 27: PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI
 • ORD. FISCAL NÚM 28: TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA RÀDIO MUNICIPAL
 • ORD. FISCAL NÚM 29:  TAXA PER RECUPERACIÓ D’ANIMALS ABANDONATS O PERDUTS A LA VIA PÚBLICA