ORDENANCES 2017

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.
ORD. FISCAL NÚM 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
ORD.FISCAL NÚM 2
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
ORD. FISCAL NÚM 3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
ORD. FISCAL NÚM 4
IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE  NATURALESA URBANA
ORD. FISCAL NÚM 5
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
ORD. FISCAL NÚM 6
TAXA SOBRE OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA  DE LA VIA PÚBLICA
ORD. FISCAL NÚM 7
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
ORD. FISCAL NÚM 8
TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES
ORD. FISCAL NÚM 9
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
ORD. FISCAL NÚM 10
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES  VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
ORD. FISCAL NÚM 11
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
ORD. FISCAL NÚM 12
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
ORD. FISCAL NÚM 13
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I  RODATGE CINEMATOGRÀFIC
ORD. FISCAL NÚM 14
TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
ORD. FISCAL NÚM 15
TAXA PER ESTACIONAMENT I RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.
ORD. FISCAL NÚM 17
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
ORD. FISCAL NÚM 18
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
ORD. FISCAL NÚM 19
TAXES DELS SERVEIS DEL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
ORD. FISCAL NÚM 20
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
ORD. FISCAL NÚM 21
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
ORD. FISCAL NÚM 22
ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
ORD. FISCAL NÚM 23
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
ORD. FISCAL NÚM 24
TAXA PER LLICÈNCIA D’AUTOTAXI
ORD. FISCAL NÚM 25
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES.
ORD. FISCAL NÚM 26
TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
ORD. FISCAL NÚM 27
PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI
ORD. FISCAL NÚM 28
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA RÀDIO MUNICIPAL
ORD. FISCAL NÚM 29
TAXA PER RECUPERACIÓ D’ANIMALS ABANDONATS O PERDUTS A LA VIA PÚBLICA
ORD.REGULADORA NÚM.30
REGLAMENTACIÓ REGULADORA DELS USOS I DE L’ESPAI DEL PARC NATURAL DEL MOLÍ NOU
ORD.REGULADORA NÚM.31
TINENÇA D’ANIMALS
ORD.REGULADORA NÚM.32
REGULADORA DE L’ARBRAT I RECURSOS VEGETALS INTRODUCCIÓ. DISPOSICIONS GENERALS
ORD.REGULADORA NÚM.34
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ
ORD.REGULADORA NÚM.35
REGULADORA PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE (Aedes Albopictus)
ORD.REGULADORA NÚM.36
ORDENANÇA REGULADORA DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS
ORD.REGULADORA NÚM.37
ORDENANÇA REGULADORA DE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES D’APROFITAMENT DE LES AIGÜES ALS EDIFICIS
ORD.REGULADORA NÚM.38
ORDENANÇA REGULADORA DELS LOCALS DESTINATS A APARCAMENTS
ORD.REGULADORA NÚM.39
ORDENANÇA REGULADORA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA A MOIÀ
ORD.REGULADORA NÚM.40
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS LOCUTORIS TELEFÒNICS
ORD.REGULADORA NÚM.41
REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS
ORD.REGULADORA NÚM.42
REGULADORA DELS SERVEIS FUNERARIS
ORD.REGULADORA NÚM.43
REGLAMENT GENERAL D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE MOIÀ
ORD.REGULADORA NÚM.44
ORDENANÇA MUNICIPAL TIPUS REGULADORA DEL LLIURE ACCÉS A LES ACTIVITATS DE SERVEIS I EL SEU EXERCICI EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’ENTITAT LOCAL DE MOIÀ
ORD.REGULADORA NÚM.45
ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA
ORD.REGULADORA NÚM.46
ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
ORD.REGULADORA NÚM.47
ORDENANÇA REGULADORA D’OBRES
ORD.REGULADORA NÚM.48
ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC I L’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA.
ORD.REGULADORA NÚM.49
ORDENANÇA REGULADORA D‘OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES PER A TERRASSES I INSTAL·LACIONS SIMILARS.
ORD.REGULADORA NÚM.50
ORDENANÇA REGULADORA DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I REUTILITZACIÓ
ORD.REGULADORA NÚM.51
ORDENANÇA REGULADORA DE SUBVENCIONS
REGLAMENT MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES

REGLAMENT QUE REGULA LES FUNCIONS DEL PERSONATGE DEL FOLKLORE DE LOCAL “POLLO de MOIÀ”

REGLAMENT POLLO DEFINITIU