URBANISME

OBRES

Tràmits i documentació

Certificats, consultes o informes urbanístics INSTÀNCIA
Assabentat d’obres INSTÀNCIA
Comunicació d’obres INSTÀNCIA
Comunicació rètols i tendals INSTÀNCIA
Llicència d’obra menor INSTÀNCIA
Llicència d’obra major / enderrocs / grues INSTÀNCIA – Declaració d’obres
Llicència de primera i/o utilització d’edificis INSTÀNCIA – AUTOLIQUIDACIÓ
Llicència de gual i contragual INSTÀNCIA
Pròrrogues de llicències d’obres / grues INSTÀNCIA
Llicència ocupació via pública per obres INSTÀNCIA
Retorn fiances INSTÀNCIA

Categories: Urbanisme

No és possible fer comentaris