Canvis en els terminis de pagament de tributs

27 d'Abril de 2020

L’ajuntament informa dels canvis en els terminis de pagament de tributs (impostos, taxes, preus públics i contribucions especials) d’acord amb les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de  mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, i dels canvis en els padrons fiscals:

Podeu consultar el calendari fiscal: Avís canvi del termini de pagament de tributs

 

PADRONS FISCALS

• Padró sobre l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Actualment es troba en període voluntari de pagament (era fins el 4 de maig) i s’ha prorrogat el termini fins el dia 2 de juny de 2020. Els contribuents que tingueu domiciliat el pagament en voluntària tindreu el càrrec en compte els darrers dies de venciment. Alerta: els rebuts no domiciliats porten impresa la data inicial, però les entitats bancàries us admetran el pagament fins el 2 de juny. Més info: https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115

• Padró sobre els residus comercials

Es posposa el període de cobrança de la 1a fracció, que serà inici 1 de juliol i finalització 1 de setembre. Els contribuents que tingueu domiciliat el pagament en voluntària tindreu el càrrec en compte els darrers dies de venciment.

 

ALTRES LIQUIDACIONS

• Recaptació en voluntària:

– El termini de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins el 30 de maig de 2020.
– Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 30 de maig de 2020. No obstant, el termini finalitzarà en una data posterior al 30 de maig de 2020 si així resultés de l’aplicació de la norma general.

• Fraccionaments, ajornaments

Ajornaments o fraccions, el seu venciment es produirà el 30 de maig de 2020.

  • Recursos i reclamacions

El termini per a la interposició de recursos de reposició i reclamacions econòmic-administratives començarà a comptar-se des del 30 de maig de 2020.

Caldrà tenir en compte que com el 30 de maig és dissabte i, per tant inhàbil a efectes recaptatoris, la finalització de tots aquests terminis es traslladarà al següent dia hàbil,  per tant el dia 1 de juny.

Last modified: 4 de Maig de 2020

Comments are closed.