Aprovat inicialment i en exposició pública el Projecte de millora dels itineraris de vianants del carrer Remei

20 d'Agost de 2020

Aprovat inicialment el Projecte de millora dels itineraris de vianants del carrer Remei, redactat per Paymacotas Enginiering SA, amb un pressupost d’execució per contracte de 176.789,02€ (més IVA).

Podeu consultar el projecte al tauler de la Seu electrònica de l’Ajuntament https://moia.sedelectronica.es/board

Les obres d’aquest carrer estan finançades parcialment amb subvencions de la Diputació de Barcelona i del PUOSC.

Les actuacions més destacades del projecte consistiran en:

  • Ampliació considerable de l’amplada de les voreres i millora del ferm existent.
  • Reducció de l’amplada de l’únic carril de circulació, mantenint el sentit actual de vehicles.
  • Millores en la xarxa d’aigua potable mitjançant la substitució de les canonades de fibrociment existents en el tram de l’obra.
  • Substitució del clavegueram existent als efectes d’adaptar-lo a l’establert en el “Pla director de Clavegueram”.
  • Millora de l’enllumenat públic mitjançant la col·locació d’un total de sis nous punts de llum led en substitució dels quatre punts actuals.

Last modified: 20 d'Agost de 2020

Comments are closed.