SELECCIÓ DE PERSONAL: Tres places d’auxiliar administratiu/va. Informació sobre la prova pràctica.

16 d'Octubre de 2020

L’Ajuntament de Moià convoca un concurs-oposició lliure per cobrir tres places vacants d’auxiliar
administratiu/va  en règim de laboral interí, grup de classificació C2, i la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants o substitucions que puguin produir-se.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes Bases.

Resultats prova teòrica

2020-07-21.- DECRET Bases i convocatòria procés selectiu aux. adm. i creació de borsa

Presentar instància: Instància sol·licitud participació procés selectiu – AUXILIARS ADMINISTRATIUS-VES

Dues places amb un salari brut mensual de 1.772,70€ i una plaça amb un salari brut mensual de 1.575,16€.

Termini de presentació de sol·licituds: 31/08/2020

2020-09-24 Decret d’Alcaldia pel qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal Qualificador i data d’inici de les proves d’accés a tres places d’Auxiliar Administratiu/va: 2020-09-24 Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _DECRET 2020-0703 2020-09-24.-DECRET admesos i exclosos constituc. Tribunal i fixació data prova Proc

MAPA ENTRADA ACCÉS A LA PROVA D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS-VES 13-10-2020

Per motius de seguretat en l’aforament de la sala on es portarà a terme l’examen de la prova pràctica caldrà fer 2 torns:  2020-10-16.- Canvis en l’horari de la prova pràctica

Last modified: 16 d'Octubre de 2020

Comments are closed.