Aprovat definitivament el Projecte de millora dels itineraris de vianants del carrer Remei

5 de novembre de 2020

En data 5 d’octubre de 2020 s’ha aprovat definitivament el Projecte de millora dels itineraris de vianants del carrer Remei, redactat per Paymacotas Enginiering SA, amb un pressupost d’execució per contracte de 176.789,02€ (més IVA).

Podeu consultar el projecte al tauler de la Seu electrònica de l’Ajuntament https://moia.sedelectronica.es/board

Les obres d’aquest carrer estan finançades parcialment amb subvencions de la Diputació de Barcelona i del PUOSC.

Les actuacions més destacades del projecte consistiran en:

  • Ampliació considerable de l’amplada de les voreres i millora del ferm existent.
  • Reducció de l’amplada de l’únic carril de circulació, mantenint el sentit actual de vehicles.
  • Millores en la xarxa d’aigua potable mitjançant la substitució de les canonades de fibrociment existents en el tram de l’obra.
  • Substitució del clavegueram existent als efectes d’adaptar-lo a l’establert en el “Pla director de Clavegueram”.
  • Millora de l’enllumenat públic mitjançant la col·locació d’un total de sis nous punts de llum led en substitució dels quatre punts actuals.

Last modified: 6 de novembre de 2020

Comments are closed.