OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR A1 DE MONTVÍ DE BAIX

18 de juny de 2024

INICI DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR A1 DE MONTVÍ DE BAIX

La primera fase del projecte té un preu d’adjudicació de 3.960.415,65€ i es preveu que tingui una durada de 12 mesos.

L’Ajuntament de Moià comença les obres d’urbanització del sector A1 de Montví de Baix per remodelar la zona i disposar així de tots els serveis necessaris pels veïns i veïnes que hi viuen.

Durant un període de 12 mesos es portaran a terme les obres d’urbanització que consisteixen, entre d’altres, en la pavimentació de carrers i voreres amb una plataforma única a excepció del carrer principal i la connexió amb la carretera C-59, nou enllumenat, millora i creació d’una xarxa de clavegueram unitària, xarxa d’aigua potable nova, i dotació de mobiliari urbà i treballs de jardineria a les zones verdes.

Pel correcte desenvolupament dels treballs, en la zona verda central del Parc de Lluís Companys, es preveu un espai d’amuntegament de materials d’obra, una oficina tècnica i es considera també la creació d’aparcaments.

Les obres, que comencen avui 18 de març, formen part d’una primera fase que reurbanitza gairebé tot el sector del A1 del PERI de Montví de Baix. Queda exclosa la intersecció de la carretera C-59 amb el carrer Orriols, actuació que formarà part d’una segona fase que s’executarà més endavant.

Pel que fa al pressupost, aquesta primera fase té un preu d’adjudicació de les obres de 3.960.415,65 € IVA inclòs, el que suposa una rebaixa de més de 885.000 € respecte al preu de licitació del projecte aprovat (4.845.785,55 €).

El cost de les obres serà assumit pels veïns i veïnes de la zona afectada a través del sistema de quotes urbanístiques.

Els primers treballs

Les primeres actuacions comencen a l’avinguda de Lluís Companys, on es procedeix a realitzar el sanejament principal. S’inicien els treballs per la part inferior de la urbanització, que es troba a menor cota i s’anirà avançant cap a la part superior.

També es talen els arbres existents a les voreres, ja que són pollancres poc adequats, de creixement ràpid, fragilitat estructural, mala resposta a la poda i gran desenvolupament, fet que ha provocat que en l’actualitat estiguin en molt mal estat, amb un evident risc de trencament i caiguda. Així mateix, les arrels han colonitzat les xarxes de subministrament provocant la seva degradació i impossibilitat de substitució. És per això, que es talen aquests arbres i, en paral·lel, es comença a treballar en la selecció de noves espècies més adaptades per ubicar-les en altres espais que no afectin els serveis existents.

Un projecte iniciat als anys seixanta

La urbanització del sector de Montví de Baix de Moià es va desenvolupar durant els anys seixanta i setanta.

El Pla Especial de Reforma Interior (PERI) “Montvi de Baix”, redactat durant l’any 1992, va aprovar-se el 14 de juny de 1994, però no va ser fins al 15 de novembre de 2007 que es va aprovar definitivament el Text refós de la modificació puntual del PERI de Montví de Baix.

El Projecte de Reparcel·lació del Polígon A-1 del PERI Montvi de Baix va ser aprovat per Decret d’Alcaldia de 25 de maig de 2009. L’objecte del Projecte de Reparcel·lació era la distribució de les despeses d’urbanització i la cessió de sistemes entre els propietaris en funció de la superfície de les finques aportades.

El Projecte d’Urbanització d’aquest sector es va aprovar per decret d’Alcaldia de 20 de juliol de 2009. Aquest projecte, presentava nombroses carències i deficiències, que van fer inviable llur execució sense la prèvia correcció d’aquelles i amb el risc d’impagaments per l’elevat cost de les obres projectades per un import total de 7.542.324,35 €.

El sector va restar aturat durant molts anys, amb la corresponent suspensió de llicències d’obres, i no va ser fins l’any 2017 que el consistori va decidir reemprendre el procés d’urbanització i iniciar la revisió del projecte d’urbanització aprovat l’any 2009 amb el doble objectiu d’esmenar les seves mancances i de reduir els costos d’urbanització del sector fins a un import assumible pels propietaris.

Amb aquest objectiu, el mes de gener de 2018 es va iniciar la contractació dels treballs tècnics per la rectificació de deficiències, actualització i revisió del Projecte d’Urbanització del PAU A-1 del PERI de Montví, però l’aprovació del projecte es va demorar perquè en paral·lel es va haver de tramitar una modificació puntual del planejament per modificar la intersecció del carrer Orriols amb la C-59 i eliminar del planejament la rotonda prevista d’accés a la urbanització des d’aquest punt, per la seva inviabilitat econòmica.

Amb la voluntat d’avançar en la tramitació de l’expedient, es va decidir dividir el projecte en dues fases:  la Fase I que no està sotmesa a la modificació del planejament i que inclou la totalitat del sector A-1, i la Fase  II que si que està sotmesa a la modificació esmentada i que afecta únicament a la intersecció del carrer Orriols amb la carretera C-59.

Han estat uns anys de molts tràmits tècnics i urbanístics, i de buscar consensos amb els veïns, però finalment, el Ple de 26 de juliol de 2023, adjudica el contracte d’obres de la urbanització de Montví de Baix, sector A-1 – en la seva fase 1 – a favor de l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU per import de 3.960.415,65 IVA inclòs. No sense un últim entrebanc: l’empresa que queda en segon lloc en la licitació del contracte d’obres presenta un recurs especial en matèria de contractació contra l’acord d’adjudicació de les obres davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.  Finalment, el 20 de desembre de 2023, mitjançant resolució 657/2023, aquest Tribunal resol a favor de l’Ajuntament de Moià i en el Ple de 15 de febrer de 2024 es va aixecar la suspensió preceptiva del procediment de contractació de les obres i es va adjudicar definitivament el contracte d’obres a favor de l’empresa ROGASA.

Avui dia 18 de març se signa l’acta de comprovació i replanteig de l’obra i comencen les obres que permetran recepcionar definitivament el sector, últim tràmit necessari per legalitzar definitivament la urbanització del sector A-1 de Montví de Baix i aixecar la suspensió de llicències.

Per a més informació, els veïns i veïnes del sector poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament. Per a consultes individualitzades sobre el finançament de les obres es poden posar en contacte amb la Montse Viladrich a través del telèfon 672 258 335 o bé per correu electrònic a areaeconomica@ajmoia.cat. Per altres dubtes també podeu escriure a alcaldia@ajmoia.cat.

A més, aquí podeu consultar tota la informació referent al projecte de reurbanització, més detalls de les obres o bé fer-ne seguiment:

Last modified: 18 de juny de 2024

Comments are closed.