Ordenances Fiscals

Ordenances 2022

Ordenança general inspecció i recaptació 2022

Impost sobre béns immobles

Impost sobre activitats esconòmiques

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Taxa sobre ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Taxa per les entrades de vehicles a través de les  voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Taxa per estacionament i retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Taxa per franges prevenció incendis

Taxa subministrament aigua

Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Taxes dels serveis del Museu Municipal de Moià

Taxa per expedició de documents administratius

Preus públics per la prestació de serveis i de préstec de mobiliari municipal

 

Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials

Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària

Taxa per llicència d’autotaxi

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Taxa pel servei de clavegueram

Taxa per la prestació de serveis en la ràdio municipal

Taxa per recuperació d’animals abandonats o perduts a la via pública

Taxa per ocupació privativa d'equipaments municipals