SELECCIÓ DE PERSONAL: Borsa de treball de netejadors/es mitjançant concurs de mèrits

26 d'abril de 2022

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la creació d’una borsa de treball de netejadors/es d’equipaments i edificis públics i/o municipals del grup AP, mitjançant concurs de mèrits.

La borsa de treball donarà cobertura d’una manera àgil a necessitats d’urgència i concretes, per substitució de personal o per acumulació de tasques en aquests serveis.

Característiques del lloc de treball convocat:
– Adscripció: àrea d’Urbanisme i Territori
– Règim: laboral de caràcter temporal
– Categoria: netejador/a
– Sistema de selecció: concurs de mèrits
– Grup de classificació: AP
– Retribució: 1.295,69€ bruts mensuals (18.139,66€ anuals)

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

3207476_Publicació anunci BOP borsa treball neteja per concurs de mèrits

Les sol·licituds per participar en el procés de selecció s’han de presentar prioritàriament a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://moia.eadministracio.cat/info.0) a l’apartat Instància General.

També es poden presentar al Registre General de l’OAC en horari d’atenció al públic.

Per presentar la sol·licitud, cal fer servir el model normalitzat següent, que també estarà disponible a l’OAC:

Annex 1 – Sol·licitud per participar en el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de neteja

El termini de presentació d’instàncies és des del 19 al 25 de març de 2022.

Decret admesos/exclosos, prova català i constitució Tribunal Qualificador: DECRET 2022-0252 [2022-04-04- DECRET llista admesos i exclosos i fixació data prova català borsa de treball netejadors-es]

Decret llista definitiva admesos/exclosos, fixació data prova català, constitució Tribunal Qualificador i fixació data valoració mèrits: DECRET 2022-0275 [2022-04-08- DECRET llista definitiva admesos i exclosos, fixació data prova català i data valoració de mèrits borsa de treball netejadors-es]

Acta resultats valoració de mèrits de la borsa de treball de netejadors/es: 2022-04-12.- Acta resultats valoració de mèrits borsa treball netejadors-es_firmada

Acta resultats entrevista i resultats finals del procés selectiu per crear una borsa de treball de netejadors/es: 2022-04-26.- Acta resultats entrevista i resultats finals borsa treball netejadors-es_firmada

Last modified: 26 d'abril de 2022

Comments are closed.