SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a Superior en Administració General

24 de novembre de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió per urgència del lloc de treball de Tècnic/a d’Administració General d’aquest Ajuntament, adscrit a Secretaria, mitjançant el procediment de concurs específic de mèrits i capacitats, obert a funcionaris i funcionàries de carrera propis i pròpies o d’altres administracions públiques.

Característiques del lloc de treball:

  • Denominació: Tècnic/a Superior en Administració General
  • Escala: Administració General
  • Subescala: Tècnica
  • Règim jurídic: Funcionari/ària de carrera
  • Grup de classificació: A, Subgrup: A1
  • Nivell de complement de destí: 26
  • Complement específic: 1.794,14€

Documentació relacionada:

Bases de la convocatòria del procés de provisió publicades al BOP: 19_10_2021 Publicació BOPB Anunci plaça TAG

Esmena publicada al BOP: 22_10_2021 Publicació BOP Anunci esmena errada plaça TAG

Publicació al DOGC: 27_10_2021 Anunci DOGC sobre publicació BOP Anunci plaça TAG

Documentació per presentar la sol·licitud:

Instància: Model-instància-TAG Secretaria

Declaració jurada: Model-declaració jurada-TAG Secretaria

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en les bases esmentades.

Termini de presentació d’instàncies: del 28 d’octubre al 18 de novembre.

Last modified: 24 de novembre de 2021

Comments are closed.