SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs lliure de dues places de netejador/a dins els Plans Locals d’Ocupació 2022

8 de juny de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de concurs  lliure per a la selecció de dos netejadors/es que es contractaran amb l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Moià per la Diputació de Barcelona, dins els “Plans Locals d’Ocupació per a l’any 2022”.

Les característiques de les places que es cobriran amb aquesta selecció són les següents:

– Lloc de treball: Netejador/a
– Tipus de contracte: Laboral temporal
– Jornada laboral: 40 h/setmanals
– Durada: 4 mesos

L’horari a cobrir inclourà caps de setmana i festius, segons les necessitats del servei, i en torns alterns entre les persones seleccionades pel lloc de treball.
Les retribucions seran les següents referides a jornada completa de 40 hores setmanals: 1.511,64 € bruts mensuals amb les pagues extres incloses.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

3238351 2022_05_17 Publicació BOP Bases i convocatòria dues places netejador Plans Ocupació 2022

El termini de presentació d’instàncies és del 17 al 26 de maig de 2022.

Model d’instància: Annex I – Sol·licitud per participar procés selectiu Plans d’Ocupació

Declaració responsable vehicle: Annex II – Declaració responsable de disponibilitat de vehicle

Model opcional per presentar el currículum vitae: Annex III – Model de currículum vitae

Decret llista provisional admesos i exclosos: DECRET 2022-0478 [2022-05-27- DECRET llista admesos i exclosos 2 places netejador plans locals d’ocupació 2022]

Decret llista definitiva admesos i exclosos i fixació data valoració mèrits i entrevista: DECRET 2022-0514 [2022-06-02- DECRET llista definitiva admesos i exclosos i fixació data valoració de mèrits i entrevista 2 places netejador-a Plans O

Resultats finals procés selectiu: 2022-06-07.- Acta resultats valoració mèrits, entrevista i resultats finals 2 places netejador-a Plans Locals Ocupació 2022

Last modified: 8 de juny de 2022

Comments are closed.