SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça d’auxiliar administratiu/va

14 de desembre de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar administratiu/va, en règim de personal laboral, grup de classificació C2, i la creació d’una borsa de treball  per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixen, en el període de 2 anys a partir de la data de formalització del primer contracte, la qual es mantindrà vigent mentre no es constitueixi una nova borsa. 

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Auxiliar administratiu/va
– Règim jurídic: Personal laboral
– Grup de classificació: C; subgrup: C2
– Nivell de complement de destí: 18
– Salari brut anual: 25.530,03 euros
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure. 

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 3296288 – BOP edicte aux. administratiu 30.08.2022

Convocatòria publicada al DOGC: 1925234 – DOGC anunci aux. administratiu 02.09.2022

Les instàncies s’han de presentar electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Moià: Seu electrònica>Tràmits destacats>Selecció de personal plaça Auxiliar administratiu/va 

El termini de presentació d’instàncies és des del 5 al 30 de setembre de 2022.

Decret llista provisional admesos/exclosos, constitució Tribunal Qualificador i fixació data prova procés selectiu 1 plaça aux. admin.: DECRET 2022-1037 [2022-10-20.-DECRET llista prov. admesos i exclosos, constituc. tribunal qualificador i fixació data prova procés selectiu aux. admin

El termini de presentació d’esmenes és del 24 d’octubre al 7 de novembre de 2022.

Declaració responsable per a esmena del motiu d’exclusió núm. 2: Declaració jurada responsable

Decret llista definitiva admesos/exclosos i indicació data proves fase oposició procés selectiu 1 plaça aux. admin: DECRET 2022-1101 [2022-11-09.-DECRET llista def. admesos i exclosos prova procés selectiu aux. admin]

Acta sessió fase oposició procés selectiu 1 plaça aux. admin.: 2022-11-18.- Acta resultats prova oposició aux. admin_firmada

El termini de presentació de mèrits és del 21 de novembre al 2 de desembre de 2022

Anunci data valoració mèrits i revisió exàmens: 2022-11-23.- ANUNCI CONVOCATÒRIA TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A VALORACIÓ DE MÈRITS I REVISIÓ EXÀMENS AUXILIAR ADMINISTRATIU 

Acta sessió valoració mèrits i resultats finals procés selectiu 1 plaça aux. admin: 2022-12-13.- Acta resultats valoració mèrits i resultats finals una plaça aux. admin_sig

Last modified: 14 de desembre de 2022

Comments are closed.