SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça d’auxiliar administratiu/va

2 de setembre de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar administratiu/va, en règim de personal laboral, grup de classificació C2, i la creació d’una borsa de treball  per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixen, en el període de 2 anys a partir de la data de formalització del primer contracte, la qual es mantindrà vigent mentre no es constitueixi una nova borsa. 

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Auxiliar administratiu/va
– Règim jurídic: Personal laboral
– Grup de classificació: C; subgrup: C2
– Nivell de complement de destí: 18
– Salari brut anual: 25.530,03 euros
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure. 

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 3296288 – BOP edicte aux. administratiu 30.08.2022

Convocatòria publicada al DOGC: 1925234 – DOGC anunci aux. administratiu 02.09.2022

Les instàncies s’han de presentar electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Moià: Seu electrònica>Tràmits destacats>Selecció de personal plaça Auxiliar administratiu/va 

El termini de presentació d’instàncies és des del 5 al 30 de setembre de 2022.

Last modified: 5 de setembre de 2022

Comments are closed.