SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça de tècnic/a de gestió

3 de febrer de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a de gestió, en règim de personal funcionari de carrera, escala d’Administració General, grup de classificació A, subgrup A2, i la creació d’una borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixen, en el període de 2 anys a partir de l’acta del Tribunal Qualificador de finalització del procés selectiu.

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Tècnic/a de Gestió
– Àrea de Govern: Departament de Secretaria
– Escala: Administració General
– Règim jurídic: Funcionari de carrera
– Grup de classificació: A; subgrup: A2
– Nivell de complement de destí: 22
– Salari brut anual: 32.616,28 euros
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 2022_10_25 Publicació BOPB Edicte Tècnic gestió

Convocatòria publicada al DOGC: 2022-10-31 Publicació DOGC Anunci Tècnic gestió

Les instàncies s’han de presentar electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Moià: Seu electrònica>Tràmits destacats>Selecció de personal Tècnic/a de Gestió (actiu quan s’obri el termini de presentació d’instàncies)

El termini de presentació d’instàncies és des del 2 al 29 de novembre de 2022.

Decret llista provisional admesos/exclosos, constitució Tribunal Qualificador i fixació data prova procés selectiu 1 plaça tècnic/a gestió: DECRET 2022-1277 [2022-12-15- DECRET llista admesos i exclosos, const. tribunal qualificador i fixació data prova tècnic gestió]

Acta resultats proves teòrica i pràctica procés selectiu 1 plaça tècnic/a de gestió: 2023-02-03.- Acta Moià resultats proves Tècnic Gestió_firmada

Last modified: 3 de febrer de 2023

Comments are closed.