SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça de tècnic/a mitjà/na arquitecte o enginyer

30 de novembre de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura temporal d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, en règim de personal laboral, grup de classificació A, subgrup A2, i la creació d’una borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixen, en el període de 2 anys a partir de l’acta del Tribunal Qualificador de finalització del procés selectiu.

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Tècnic/a Mitjà/na
– Àrea: Territori; Departament: Via Pública, Mobilitat i Medi Ambient
– Règim jurídic: Personal laboral interí per cobertura de vacant fins a la provisió reglamentària de la plaça
– Grup de classificació: A; subgrup: A2
– Nivell de complement de destí: 22
– Salari brut anual: 34.551,80 euros
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 2022-10-25 – Publicació BOPB Edicte Tècnic mitjà Territori

Convocatòria publicada al DOGC: 2022-10-31 – Publicació DOGC Anunci Tècnic mitjà Territori

Les instàncies s’han de presentar electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Moià: Seu electrònica>Tràmits destacats>Selecció de personal Tècnic/a Mitjà/na Territori (actiu quan s’obri el termini de presentació d’instàncies)

El termini de presentació d’instàncies és des del 2 al 15 de novembre de 2022.

Decret llista provisional admesos/exclosos, constitució Tribunal Qualificador i fixació data proves procés selectiu 1 plaça tècnic/a mitjà/na Urbanisme i Medi Ambient: DECRET 2022-1148 [2022-11-18- DECRET llista admesos i exclosos, const. tribunal qualificador i fixació data prova tècnic mitjà Urbanisme]

El termini de presentació d’esmenes és del 21 al 23 de novembre de 2022.

Acta resultats fase oposició i valoració mèrits. Resultats finals del procés selectiu d’1 plaça de tècnic/a mitjà/na d’Urbanisme i Medi Ambient: 2022-11-29.- Acta resultats proves + valoració mèrits Tècnic Mitjà Urbanisme i Medi Ambient_signat

Last modified: 30 de novembre de 2022

Comments are closed.