SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça de tècnic/a mitjà/na

20 de setembre de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, en règim de personal laboral, grup de classificació A2, i la creació d’una borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixen, en el període de 2 anys a partir de la data de formalització del primer contracte.

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Tècnic/a Mitjà/na
– Àrea d’Atenció a les Persones
– Règim jurídic: Personal Laboral
– Grup de classificació: A; subgrup: A2
– Nivell de complement de destí: 18
– Salari brut anual: 28.684,24 euros
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 2023-07-12 Edicte BOP tècnic-a mitjà-na

Convocatòria publicada al DOGC: 2023-07-17 Anunci DOGC tècnic-a mitjà-na

Les instàncies s’han de presentar electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Moià: Seu electrònica>Tràmits destacats>Selecció d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/na.

El termini de presentació d’instàncies és des del 18 de juliol al 14 d’agost de 2023.

Aclariment bases procés selectiu: 2023-08-16 ANUNCI BOP Aclariment bases procés selectiu tècnic-a mitjà àrea atenció a les persones

Decret llista prov. admesos i exclosos, constitució Tribunal Qualificador i fixació data procés selectiu: DECRET 2023-1041 [2023-08-22.-DECRET llista prov. admesos i exclosos, const. tribunal qualificador i fixació data prova tècnic mitjà persones]

El termini de presentació d’esmenes és del 25 d’agost al 7 de setembre de 2023.

Acta resultats proves, valoració de mèrits i resultats finals procés selectiu d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de l’Àrea d’Atenció a les Persones i creació de borsa de treball: 2023-09-19.- Acta resultats procés selectiu tècnic mitjà Atenció Persones_FIRMADA

Last modified: 20 de setembre de 2023

Comments are closed.