SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça d’ordenança

12 de juny de 2023

L’objecte de la present convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça d’Ordenança a jornada completa, en règim de personal laboral fix, Àrea de Territori, grup de classificació AP, i la creació d’una borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixin, en el període de 2 anys a partir de la data de l’acta del Tribunal Qualificador de finalització del procés selectiu.

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Ordenança
– Àrea: Territori
– Règim jurídic: Personal laboral
– Grup de classificació: AP
– Nivell de complement de destí: 11
– Salari brut anual: 18.866,40 euros
– Jornada: 100% (40 hores setmanals): amb distribució horària en torns de tarda de dimarts a dissabte (14.00 h a 22.00 h)
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar prioritàriament en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament a la seva seu electrònica https://moia.eadministracio.cat/info.0 mitjançant l’apartat Instància General. També es poden presentar al Registre General de l’OAC en horari d’atenció al públic.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 202310063075 Publicació Edicte BOPB ordenança i borsa de treball

Convocatòria publicada al DOGC: 20230414_2023_04_14 Publicació DOGC Bases i convocatòria Ordenança

El termini de presentació d’instàncies és del 15 d’abril al 15 de maig de 2023.

Model d’instància: Annex II Sol·licitud participació procés selectiu ordenança

Decret llista provisional admesos/exclosos, constitució Tribunal Qualificador i fixació dates prova aptitud i prova català procés selectiu 1 plaça ordenança: DECRET 2023-0610 [2023-05-16.-DECRET llista prov. admesos i exclosos, const. tribunal qualificador i fixació data prova ordenança]

El termini de presentació d’esmenes és del 17 al 30 de maig de 2023.

Decret llista definitiva admesos/exclosos i fixació dates prova aptitud i prova català procés selectiu 1 plaça ordenança: DECRET 2023-0693 [2023-05-31.-DECRET llista def. admesos i exclosos prova procés selectiu ordenança]

Acta resultats primera fase oposició (prova aptitud) procés selectiu 1 plaça ordenança: 2023-06-02.- Acta resultats prova aptitud ordenança_firmada_ok

Acta resultats segona fase oposició (prova català) procés selectiu 1 plaça ordenança i convocatòria Tribunal Qualificador per a valoració de mèrits: Acta_2023-06-05.- Acta resultats examen català ordenança_firmada

El termini de presentació de mèrits és del 6 al 8 de juny de 2023.

Model per presentar els mèrits: Annex III Presentació mèrits procés selectiu ordenança

Acta resultats valoració de mèrits i resultats finals procés selectiu 1 plaça ordenança: 2023-06-09.- Acta resultats valoració mèrits i resultats finals ordenança_firmada

Last modified: 12 de juny de 2023

Comments are closed.