SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de 2 places d’ordenança

22 de novembre de 2022

L’objecte de la present convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura de dues places d’Ordenança a jornada parcial (50%), en règim de personal laboral, Àrea de Territori, grup de classificació AP, i la creació d’una borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixin, en el període de 2 anys a partir de la data de l’acta del Tribunal Qualificador de finalització del procés selectiu.

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Ordenança
– Àrea: Territori
– Règim jurídic: Personal laboral
– Grup de classificació: AP
– Nivell de complement de destí: 11
– Nombre de vacants: 2
– Salari brut anual: 9.069,80 euros
– Jornada: 50% (20 hores setmanals): amb distribució horària d’acord amb les necessitats del servei al qual s’adscrigui, en torns de treball de dilluns a diumenge
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar prioritàriament en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament a la seva seu electrònica https://moia.eadministracio.cat/info.0 mitjançant l’apartat Instància General. També es poden presentar al Registre General de l’OAC en horari d’atenció al públic.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 3339142 Anunci BOP 2 places ordenança

Convocatòria publicada al DOGC: 1937677 Anunci DOGC 2 places ordenança

El termini de presentació d’instàncies és del 23 de novembre al 22 de desembre de 2022.

Model d’instància: Annex II – Sol·licitud participació

Last modified: 22 de novembre de 2022

Comments are closed.