SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de 2 places d’ordenança

20 de febrer de 2023

L’objecte de la present convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura de dues places d’Ordenança a jornada parcial (50%), en règim de personal laboral, Àrea de Territori, grup de classificació AP, i la creació d’una borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixin, en el període de 2 anys a partir de la data de l’acta del Tribunal Qualificador de finalització del procés selectiu.

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Ordenança
– Àrea: Territori
– Règim jurídic: Personal laboral
– Grup de classificació: AP
– Nivell de complement de destí: 11
– Nombre de vacants: 2
– Salari brut anual: 9.069,80 euros
– Jornada: 50% (20 hores setmanals): amb distribució horària d’acord amb les necessitats del servei al qual s’adscrigui, en torns de treball de dilluns a diumenge
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar prioritàriament en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament a la seva seu electrònica https://moia.eadministracio.cat/info.0 mitjançant l’apartat Instància General. També es poden presentar al Registre General de l’OAC en horari d’atenció al públic.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 3339142 Anunci BOP 2 places ordenança

Convocatòria publicada al DOGC: 1937677 Anunci DOGC 2 places ordenança

El termini de presentació d’instàncies és del 23 de novembre al 22 de desembre de 2022.

Model d’instància: Annex II – Sol·licitud participació

Decret llista provisional admesos/exclosos, constitució Tribunal Qualificador i fixació dates prova aptitud i prova català procés selectiu 2 places ordenança: DECRET 2023-0037 [2023-01-13.-DECRET llista prov. admesos i exclosos procés selectiu 2 places ordenança

El termini de presentació d’esmenes és del 16 al 30 de gener de 2023.

Decret llista definitiva admesos/exclosos i fixació dates prova aptitud i prova català procés selectiu 2 places ordenança: DECRET 2023-0102 [2023-02-02.-DECRET llista def. admesos i exclosos prova procés selectiu ordenances]

Acta resultats prova aptitud procés selectiu 2 places ordenança: 2023-02-09.- Acta resultats prova aptitud ordenança_firmada

Acta resultats prova català procés selectiu 2 places ordenança: 2023-02-13.- Acta resultats examen català ordenança_firmada

Model d’instància: Annex III – Presentació mèrits

El termini de presentació dels mèrits és del 14 al 16 de febrer de 2023.

Acta resultats valoració mèrits, resultats finals i proposta contractació procés selectiu 2 places ordenança: 2023-02-17.- Acta resultats valoració mèrits i resultats finals ordenança_firmada

Last modified: 20 de febrer de 2023

Comments are closed.