SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de dues places d’agent de la policia local

22 d'agost de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, de dues places d’agent de la policia local funcionari de carrera de l’Ajuntament de Moià i la creació d’una borsa de treball d’agents de la policia local per a possibles vacants, suplències i substitucions de l’Ajuntament de Moià. Aquesta borsa tindrà una durada de dos anys amb possible ampliació expressa de 12 mesos més.

Característiques del lloc de treball d’agent de la policia local:
– Denominació: Agent de la Policia Local
– Escala: Administració especial
– Subescala: Serveis especials
– Règim Jurídic: Funcionari de carrera
– Grup de classificació: C, Subgrup: C2
– Nivell de complement de destí: 15
– Salari brut anual: 29.285,62 € (una vegada aprovat el curs selectiu a l’Escola de Policia cobraran el salari corresponent al grup C1: salari brut anual de 33.491,73 €)

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

3188617 Publicació anunci BOPB dues places Policia local

1891665 Publicació anunci DOGC dues places policia local

Les instàncies s’han de presentar electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Moià: Seu electr`ònica>T`ramits destacats>Selecció de personal 2 places de policies locals 

El termini de presentació d’instàncies és des del 22 de febrer al 21 de març de 2022.

Esmena de les bases del procés selectiu de dues places d’agent de policia: 2022_03_14 Publicació BOPB Esmena bases procés selectiu dues places agent policia

Decret llista provisional admesos/exclosos amb el motiu d’exclusió i constitució del Tribunal Qualificador del procés selectiu de dues places d’agent de policia: DECRET 2022-0292 [2022-04-12.-DECRET admesos i exclosos i constituc. tribunal qualificador procés selectiu policia local]

El termini de presentació d’esmenes és del 13 d’abril al 28 d’abril de 2022.

Declaració responsable per a esmena del motiu d’exclusió núm. 2: Declaració jurada responsable

Decret llista definitiva admesos/exclosos i fixació data 1a prova (proves físiques) amb ordre de participació del procés selectiu de dues places d’agent de policia: DECRET 2022-0362 [2022-05-02.-DECRET admesos i exclosos def. i fixació data prova procés selectiu policia local]

Acta resultats proves físiques i fixació data prova cultural i teoricopràctica: Acta_2022-05-27.- Acta resultats prova física agent policia local

Anunci modificació mitjanes proves físiques realitzades 25/05/2022: Publicació_Anunci_2022-06-07.- Modificació mitjana proves físiques aspirants agent policia local

Acta resultats prova cultural i prova teoricopràctica i fixació termini presentació mèrits: Acta 2022-06-21.- Acta resultats proves cultural i teòrica

El termini de presentació de mèrits és del 22 de juny al 27 de juny de 2022.

Anunci convocatòria Tribunal Qualificador per a la valoració de mèrits i convocatòria aspirants a la prova psicotècnica: 2022-06-23.- ANUNCI CONVOCATÒRIA TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A VALORACIÓ DE MÈRITS AGENT POLICIA LOCAL

Acta resultats valoració de mèrits i fixació data prova psicotècnica: Acta resultats valoració de mèrits agent policia local i fixació data prova psicotècnica

Acta resultats prova psicotècnica i fixació horari reconeixement mèdic: Acta_2022-07-22.- Resultats prova psicotècnica procés selectiu dues places agent policia

Resultats reconeixement mèdic i resultats finals procés selectiu: 2022-08-02 Resultats reconeixement mèdic. Resultats finals agent policia local

Acta resultats finals i proposta de nomenament: 2022-08-02.- Resultats reconeixement mèdic. Resultats finals i proposta nomenament_def

Last modified: 22 d'agost de 2022

Comments are closed.