SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure, de tres places d’agent de la policia local

30 de setembre de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, de tres places d’agent de la policia local funcionari de carrera de l’Ajuntament de Moià i la creació d’una borsa de treball d’agents de la policia local per a possibles vacants, suplències i substitucions de l’Ajuntament de Moià. Aquesta borsa tindrà una durada de dos anys amb possible ampliació expressa de 12 mesos més.

Característiques del lloc de treball d’agent de la policia local:
– Denominació: Agent de la Policia Local
– Escala: Administració especial
– Subescala: serveis especials
– Règim Jurídic: Funcionari de carrera
– Grup de classificació: C, Subgrup: C2
– Nivell de complement de destí: 15
– Salari brut anual: 28.711,42 € (una vegada aprovat el curs selectiu a l’Escola de Policia cobraran el salari corresponent al grup C1: salari brut anual de 32.834,98€)

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes Bases:

EDICTE Bases i convocatòria procés selectiu tres places policia local i creació borsa treball

Presentar instància: Model-instància-policialocal

El termini de presentació d’instàncies és des del 23 de març al 21 d’abril de 2021.

Last modified: 30 de setembre de 2021

Comments are closed.