SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de 2 places d’auxiliar administratiu/va

4 d'octubre de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, d’una plaça d’auxiliar administratiu/va, en règim de personal laboral, grup de classificació C2, i la creació d’una borsa de treball  per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixen, en el període de 2 anys a partir de la data de formalització del primer contracte, la qual es mantindrà vigent mentre no es constitueixi una nova borsa. 

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Auxiliar administratiu/va
– Règim jurídic: Personal laboral
– Grup de classificació: C; subgrup: C2
– Nivell de complement de destí: 18
– Salari brut anual: 25.530,03 euros
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure. 

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: Publicació edicte BOP bases i convocatòria auxiliar administratiu-va

Convocatòria publicada al DOGC: Publicació anunci DOGC convocatòria auxiliar administratiu-va

Les instàncies s’han de presentar electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Moià: Seu electrònica>Tràmits destacats>Selecció de personal plaça Auxiliar administratiu/va 

El termini de presentació d’instàncies és des del 9 de juny al 7 de juliol de 2022.

Publicació BOP ampliació de places i nou termini de presentació d’instàncies procés selectiu aux. Administratiu/va: 2022-07-11.- Publicació BOP ampliació places i nou termini de presentació d’instàncies

Publicació DOGC ampliació de places i nou termini de presentació d’instàncies procés selectiu aux. Administratiu/va: 2022-07-11.- Publicació DOGC ampliació places i nou termini de presentació d’instàncies

El nou termini de presentació d’instàncies és del 12 de juliol al 8 d’agost de 2022.  Les persones aspirants que ja han presentat instància en l’anterior termini no han de presentar instància de nou.

Decret llista provisional admesos/exclosos, constitució Tribunal Qualificador i fixació data prova procés selectiu 2 places aux. admin.: DECRET 2022-0777 [2022-08-09.-DECRET llista prov. admesos i exclosos, constituc. tribunal qualificador i fixació data prova procés selectiu aux. admin

Esmena decret fixació data prova procés selectiu 2 places aux. admin.: DECRET 2022-0822 [2022-08-23.-DECRET esmena error en decret 777-2022 de 10 d’agost]

Llista resultats fase oposició procés selectiu 2 places aux. admin: Acta_2022-09-07 Resultats proves oposició aux. admin.

El termini de presentació de mèrits és del 8 al 21 de setembre

Acta sessió fase oposició procés selectiu 2 places aux. admin.: 2022-09-07.- Acta resultats prova oposició aux. admin__firmada

La valoració de mèrits es durà a terme el 3 d’octubre a les 10.00 h.

Acta valoració mèrits i resultats finals procés selectiu 2 places aux. admin.: 2022-10-03.- Acta resultats valoració mèrits i resultats finals dues places aux. admin_firmada

Last modified: 4 d'octubre de 2022

Comments are closed.