SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’una plaça d’auxiliar administratiu/va

8 de juny de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, d’una plaça d’auxiliar administratiu/va, en règim de personal laboral, grup de classificació C2, i la creació d’una borsa de treball  per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixen, en el període de 2 anys a partir de la data de formalització del primer contracte, la qual es mantindrà vigent mentre no es constitueixi una nova borsa. 

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Auxiliar administratiu/va
– Règim jurídic: Personal laboral
– Grup de classificació: C; subgrup: C2
– Nivell de complement de destí: 18
– Salari brut anual: 25.530,03 euros
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure. 

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: Publicació edicte BOP bases i convocatòria auxiliar administratiu-va

Convocatòria publicada al DOGC: Publicació anunci DOGC convocatòria auxiliar administratiu-va

Les instàncies s’han de presentar electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Moià: Seu electrònica>Tràmits destacats>Selecció de personal plaça Auxiliar administratiu/va 

El termini de presentació d’instàncies és des del 9 de juny al 7 de juliol de 2022.

Last modified: 9 de juny de 2022

Comments are closed.