SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs oposició lliure d’una plaça de peó polivalent

31 de maig de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça de peó polivalent, en règim de personal laboral, àrea de Territori, grup de classificació AP. 

Les característiques del lloc de treball convocat són les següents:

– Denominació: Peó polivalent
– Règim jurídic: Personal laboral
– Grup de classificació: AP
– Nivell de complement de destí: 11
– Salari brut anual: 18.139,66€ (1.295,69€ bruts mensuals per catorze pagues)
– Jornada: 100% (40 hores setmanals), amb la dedicació horària d’acord a les necessitats del servei al qual d’adscrigui
– Sistema de selecció: Concurs-oposició, mitjançant accés lliure.  

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

3242027 – Publicació BOP bases procés selectiu peó polivalent

El termini de presentació d’instàncies és de l’1 al 30 de juny de 2022.

Model d’instància: Annex II – Sol·licitud per participar en el procés selectiu 1 plaça peó polivalent

Last modified: 31 de maig de 2022

Comments are closed.