SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs oposició lliure d’una plaça de peó polivalent

9 d'agost de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça de peó polivalent, en règim de personal laboral, àrea de Territori, grup de classificació AP. 

Les característiques del lloc de treball convocat són les següents:

– Denominació: Peó polivalent
– Règim jurídic: Personal laboral
– Grup de classificació: AP
– Nivell de complement de destí: 11
– Salari brut anual: 18.139,66€ (1.295,69€ bruts mensuals per catorze pagues)
– Jornada: 100% (40 hores setmanals), amb la dedicació horària d’acord a les necessitats del servei al qual d’adscrigui
– Sistema de selecció: Concurs-oposició, mitjançant accés lliure.  

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

3242027 – Publicació BOP bases procés selectiu peó polivalent

El termini de presentació d’instàncies és de l’1 al 30 de juny de 2022.

Model d’instància: Annex II – Sol·licitud per participar en el procés selectiu 1 plaça peó polivalent

Decret llista provisional admesos/exclosos amb el motiu d’exclusió i constitució del Tribunal Qualificador del procés selectiu d’una plaça de peó polivalent: 20220701_Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _DECRET 2022-0627 DECRET llista prov. admesos i exclosos i constituc. tribunal qualificador procés selectiu peó brigada

El termini de presentació d’esmenes és del 5 al 18 de juliol.

Acta resultats prova aptitud del procés selectiu d’una plaça de peó polivalent i fixació data i hora prova coneixements català: 2022-07-25.- Acta resultats prova aptitud peó polivalent brigada_signada

Acta resultats prova català del procés selectiu d’una plaça de peó polivalent: 2022-07-27.- Acta resultats examen català peó polivalent brigada_signada

El termini de presentació de mèrits per a la valoració és del 28 de juliol a l’1 d’agost.

Model d’instància per presentar els mèrits: Annex III – Presentació dels mèrits del procés selectiu per cobrir 1 plaça peó polivalent

Acta resultats valoració mèrits i resultats finals d’una plaça de peó polivalent: 2022-08-08.- Acta resultats valoració mèrits i resultats finals peó polivalent brigada_signada

Last modified: 9 d'agost de 2022

Comments are closed.