SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure per la cobertura d’una plaça de director/a de l’Escola Bressol

22 de febrer de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça de director/a de l’Escola Bressol, en règim de personal laboral, Àrea de Servei a les Persones, Departament d’Ensenyament, grup de classificació A2. Aquesta plaça es troba inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2021, publicada al BOPB de 26 de març de 2021.

Característiques del lloc de treball:
– Denominació: Director´/a de l’Escola Bressol
– Règim Jurídic: Personal laboral
– Grup de classificació: A, Subgrup: A2
– Nivell de complement de destí: 16
– Salari brut anual: 26.649,01€
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals): amb la distribució horària d’acord amb les necessitats del servei al qual s’adscriu.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

2021-11-22 Edicte BOPB bases i convocatòria procés selectiu Director-a Escola Bressol

2021-11-29 Anunci convocatòria DOGC procés selectiu Director-a Escola Bressol

Model normalitzat d’instància: ANNEX III. Model normalitzat instància sol·licitud

El termini de presentació d’instàncies és  del 30 de novembre al 29 de desembre de 2021.

Llista d’admesos/exclosos, constitució del Tribunal Qualificador i fixació del dia de realització de les proves: [2022-01-14- DECRET llista admesos i exclosos, const. tribunal qualificador i fixació data prova Director Escola Bressol]

Resultats proves aptitud: 2022-01-28 Resultats proves aptitud director-a escola bressol

Acta resultats proves aptitud: 2022-01-28.- Acta resultats proves aptitud director-a escola bressol_firmada

Termini màxim per presentar la documentació acreditativa dels mèrits valorables: 15 de febrer de 2022

Convocatòria tribunal qualificador per a la valoració de mèrits: 2022-02-11.- ANUNCI convocatòria Tribunal Qualificador per a valoració mèrits director-a escola bressol

Acta resultats valoració mèrits i resultats finals: 2022-02-18.- Acta resultats valoració mèrits i resultats finals-signada

Last modified: 22 de febrer de 2022

Comments are closed.