SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure per la cobertura d’una plaça de director/a de l’Escola Bressol

18 de gener de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça de director/a de l’Escola Bressol, en règim de personal laboral, Àrea de Servei a les Persones, Departament d’Ensenyament, grup de classificació A2. Aquesta plaça es troba inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2021, publicada al BOPB de 26 de març de 2021.

Característiques del lloc de treball:
– Denominació: Director´/a de l’Escola Bressol
– Règim Jurídic: Personal laboral
– Grup de classificació: A, Subgrup: A2
– Nivell de complement de destí: 16
– Salari brut anual: 26.649,01€
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals): amb la distribució horària d’acord amb les necessitats del servei al qual s’adscriu.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

2021-11-22 Edicte BOPB bases i convocatòria procés selectiu Director-a Escola Bressol

2021-11-29 Anunci convocatòria DOGC procés selectiu Director-a Escola Bressol

Model normalitzat d’instància: ANNEX III. Model normalitzat instància sol·licitud

El termini de presentació d’instàncies és  del 30 de novembre al 29 de desembre de 2021.

Llista d’admesos/exclosos, constitució del Tribunal Qualificador i fixació del dia de realització de les proves: [2022-01-14- DECRET llista admesos i exclosos, const. tribunal qualificador i fixació data prova Director Escola Bressol]

Last modified: 18 de gener de 2022

Comments are closed.