SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure per la cobertura d’una plaça de TAG: Resultats de les proves

4 de juny de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça de funcionari de carrera de Tècnic/a Superior en Administració General, grup de classificació A1, segons l’article 76 del Text Refós 5/2015 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i constitució d’una borsa de treball.

Característiques del lloc de treball:
– Denominació: Tècnic/a Superior en Administració General
– Escala: Administració General
– Subescala: Tècnica
– Règim Jurídic: Funcionari de carrera
– Grup de classificació: A, Subgrup: A1
– Nivell de complement de destí: 20
– Salari brut anual: 34.699,00€

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes Bases:

EDICTE BOP Bases i convocatòria procés selectiu una plaça TAG secretaria i creació borsa de treball

Presentar instància: Model-instància-TAG Secretaria 

Presentar declaració jurada: Model-declaració jurada-TAG Secretaria

El termini de presentació d’instàncies és des del 8 d’abril al 5 de maig de 2021.

Last modified: 4 de juny de 2021

Comments are closed.