SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure per la cobertura d’una plaça de TAG de l’àrea d’Intervenció

29 de març de 2022

L’objecte de la present convocatòria és regular la cobertura d’un lloc de treball de Tècnic/a d’Administració General, adscrit a la Intervenció municipal, com a funcionari/ària interí/na, i la creació d’una borsa de treball per a possibles substitucions amb categoria tècnica similar, per un període de dos anys des de la finalització del procés selectiu, prorrogable per un any més.

Aquesta plaça pertany a l’escala d’administració general, subescala tècnica superior, vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Moià, que pertany al grup de classificació A, subgrup A1, segons l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

La jornada de treball estarà supeditada a les necessitats del servei, i la retribució i característiques seran les corresponents al lloc de treball que s’ocuparà d’acord amb el Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Moià.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

2022_02_24 Publicació BOPB Edicte procés selectiu plaça Intervenció

2022_03_01 Publicació DOGC Anunci procés selectiu plaça Intervenció

Les instàncies s’han de presentar electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Moià: Seu electr`ònica>T`ramits destacats>Selecció de personal 1 plaça TAG d’Intervenció 

El termini de presentació d’instàncies és del 2 de març al 15 de març de 2022.

Llista d’admesos/exclosos, constitució del Tribunal Qualificador i fixació del dia de realització de les proves: 2022-03-16- DECRET llista admesos i exclosos, const. tribunal qualificador i fixació data prova TAG Intervenció

Acta resultats procés selectiu i proposta de nomenament: 2022-03-28.- Acta resultats proves + valoració mèrits TAG Intervenció_firmada

Last modified: 29 de març de 2022

Comments are closed.