SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure per la cobertura d’una plaça d’Enginyer/a Tècnic/a

5 de juliol de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça d’Enginyer/a Tècnic, a temps parcial, en règim de funcionari/ària de carrera, escala d’Administració Especial, sotsescala Tècnica, grup de classificació A, subgrup A2. Aquesta plaça es troba inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018, publicada al BOPB de 10 de maig de 2018.

Característiques del lloc de treball:
– Denominació: Enginyer/a Tècnic.
– Escala: Administració Especial.
– Sotsescala: Tècnica.
– Règim Jurídic: Funcionari de carrera
– Grup de classificació: A, Subgrup: A2
– Nivell de complement de destí: 22
– Salari brut anual: 8.994,95€
– Jornada: 22% (8,25 hores setmanals): amb la distribució horària d’acord amb les necessitats del servei al qual s’adscrigui. Hi ha la previsió en el termini màxim d’un any d’incrementar la jornada d’aquesta plaça.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes Bases:

2021-05-14 Publicació al BOPB Anunci provisió plaça enginyer

Presentar instància: Model-instància-Enginyer tècnic

El termini de presentació d’instàncies és  del 22 de maig al 18 de juny.

Last modified: 19 de juliol de 2021

Comments are closed.