SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure Tècnic/a Comunicació – Contracte JOVE EN PRÀCTIQUES

9 de febrer de 2024

L’Ajuntament de Moià preveu contractar 1 persona jove en pràctiques per un període de 12 mesos. El lloc de treball convocat és de Tècnic/a de Comunicació.

Aquesta actuació està subvencionada pel SOC i es cofinança amb càrrec als fons procedents del Fons Social Europeu en el marc del Programa de l’FSE+ de Catalunya 2021-2027, dins de la prioritat i l’Objectiu Específic ESO4.1 (que correspon a l’objectiu específic a) de l’article 4 del Reglament (UE) 2021/1057).

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Tècnic/a de Comunicació
– Grup de cotització: 2
– Retribució bruta mensual: 2.402,00€ (prorrata paga extra inclosa)
– Tipus de contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de pràctica professional
– Durada del contracte: 12 mesos
– Inici del contracte: 15 de febrer de 2024 (com a molt tard)
– Jornada: 37,5 hores setmanals
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure.

En el document següent 2024-01-19 – Oferta feina SOC Jove en pràctiques podeu trobar informació sobre les funcions i tasques, els requisits de presentació, la documentació que cal aportar i el funcionament del procés selectiu.

Model d’instància: Model normalitzat

El termini de presentació d’instàncies és del 20 al 29 de gener.

Decret llista admesos/exclosos, constitució Comissió Valoració i fixació dates prova aptitud, entrevista, valoració de mèrits i català: DECRET 2024-0105 [2024-01-31.-DECRET llista admesos i exclosos procés selectiu Tècnic-a comunicació joves en pràctiques]

Acta resultats finals i proposa contractació procés selectiu Tècnic/a de Comunicació SOC Foment Pràctiques: Acta_2024-02-08.- Acta resultats procés selectiu tècnic Comunicació

Last modified: 9 de febrer de 2024

Comments are closed.