SELECCIÓ DE PERSONAL: Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura del lloc de treball d’intervenció de classe segona del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès

13 d'octubre de 2021

L’Agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès per al sosteniment en comú del lloc de treball d’Intervenció de classe segona té la necessitat urgent i inajornable de cobrir el lloc d’Intervenció de classe segona reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala intervenció tresoreria, categoria d’entrada, vacant actualment a les plantilles de personal funcionari, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Descripció del lloc de treball de l’agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès.
– Escala: Funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
– Subescala: Intervenció-Tresoreria, categoria d’Entrada.
– Subgrup: A1.
– Nivell: 28.
– Complement específic anual: 34.770,96€.

Termini de presentació de les sol·licituds: fins al 19 d’octubre de 2021.

BOPB_11_10_2021_Anunci publicitat cobertura Intervencio agrupacio

LES SOL·LICITUDS S’HAN D’ADREÇAR AL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

Es presentaran al registre general del Consell Comarcal, preferentment per via telemàtica, o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Last modified: 13 d'octubre de 2021

Comments are closed.