SELECCIÓ DE PERSONAL: Convocatòria per a la cobertura, amb caràcter interí, del lloc de treball agrupat d’Intervenció del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès

11 d'agost de 2021

L’objecte de la present convocatòria és la selecció de personal per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General d’Administració Local per proveir interinament la plaça agrupada d’Intervenció del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, subescala Intervenció-Tresoreria, reservada a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Tanmateix es crearà una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal.

Descripció del lloc de treball:
– Agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès.
– Denominació: Intervenció.
– Subescala: Intervenció-Tresoreria.
– Categoria: Entrada.
– Classe: Segona.
– Grup de classificació: Grup A – Subgrup A1.
– Nivell de destí: 28.
– Complement específic anual: 34.770,96€.

2021-08-04 BOPB Bases Intervencio lloc agrupat convocatoria interinatge

2021-08-11 DOGC Anunci bases proces selectiu Intervencio

Havent-se publicat al DOGC la convocatòria del procés selectiu, s’obre el termini per a presentar sol·licituds. Aquestes es poden presentar fins al dia 31 d’agost de 2021.

LES SOL·LICITUDS S’HAN D’ADREÇAR AL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

Personalment al Registre del Consell Comarcal del Moianès (Hotel entitats Can Carner c/ Joies 11-13 0810-Moià). L’horari per presentar les sol·licituds és de 9:00 a 14:00 hores, i de 16:00 a 19:00 hores els dies laborables.
Telemàticament, mitjançant el tramitador electrònic d’instàncies de la web del Consell Comarcal (https://bit.ly/3qxwmnH). En aquest cas cal emplenar la instància genèrica i adjuntar un únic document en format PDF, el qual contingui tots els documents necessaris.

Last modified: 11 d'agost de 2021

Comments are closed.