Aprovat inicialment per unanimitat al Ple de gener el Pla d’Accessibilitat Municipal. Consulteu-lo aquí!

16 de febrer de 2021

El Ple de l’Ajuntament de Moià de 27 de gener va aprovar inicialment per unanimitat el Pla d’Accessibilitat Municipal (PAM) en l’àmbit de la via pública i el transport. Aquest Pla, redactat amb el suport de la Diputació de Barcelona, és un instrument d’obligat compliment per fer efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans (supressió de barreres arquitectòniques i millora de la qualitat de vida i autonomia de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda).

La fase inicial d’aquest Pla desenvolupa només la part del transport i la via pública (més endavant caldrà desenvolupar els apartats també necessaris de Comunicació, Edificis i Espais Públics).

L’objectiu és identificar les barreres arquitectòniques i es proposen solucions de caire tècnic, es fa un pressupost estimatiu i s’estableix un possible programa per a la seva progressiva eliminació per tal d’assolir que el municipi sigui, amb el temps, plenament accessible, d’una manera racional i planificada, establint un programa per etapes per prioritzar actuacions. Serà en l’estudi de detall de cada actuació on es valorarà la solució òptima.

Es tracta d’un pla que no és només d’una important inversió econòmica, sinó d’un compromís tècnic i polític davant de tots els col·lectius i la ciutadania de Moià de vetllar continuadament per la millora constant de l’accessibilitat i la progressiva transformació del municipi en un espai on es protegeix i s’assegura el ple gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals en condicions d’igualtat de totes les persones sense cap discriminació de cap tipus.

Consulteu el Pla d’Accessibilitat aprovat pel Ple municipal del mes de gener de 2020 aquí

Last modified: 19 de febrer de 2021

Comments are closed.