Pla de mobilitat urbana sostenible

El pla de mobilitat urbana sostenible ( PMUS) és el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya (Vegis Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat) . Es proposen unes actuacions i mesures per tal d'assolir una sèrie d'objectius marcats, amb una programació de 6 anys (2017- 2022) tenint en compte que després del període de 6 anys el Pla haurà de ser revisat.

El PMUS de Moià,  permet la planificació de la mobilitat urbana, partint d’una anàlisi de la situació actual, per establir posteriorment els principis, objectius i línies d’actuació que permetin millorar la mobilitat del municipi a llarg termini.

Memòria PMUS Moià, 2018

Documents PMUS complets

  • Projecte
  • Síntesis del PMUS
  • Plànols
  • Objectius principals
  • Configurar-se com un pla estratègic que aporti les eines suficients per tal d'ordenar les xarxes dels diferents modes de transport i promocioni la mobilitat sostenible i segura.
  • Aconseguir un planejament molt més coherent en el desenvolupament del municipi, així com molt més efectiu pel que fa a la seva execució.
  • Que el PMUS sigui  l'eina fonamental a l'hora d'optimitzar els recursos energètics consumits pel sistema de transport de mercaderies i persones (públic i privat).
  • Orientar la gestió de la mobilitat en el municipi d'una forma més eficient que permeti l'estalvi econòmic per part de les entitats públiques.

Comments are closed.