Pressupost

Pressupostos de l'Ajuntament de Moià

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer elaborat anualment que està vinculat a l'estratègia que desenvoluparà el govern. Recull en xifres la previsió de les despeses i els ingressos que es liquidaran durant l'exercici (any natural).
Els pressupostos anuals estan aprovats pel ple.