Pressupost

Pressupostos de l'Ajuntament de Moià

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer elaborat anualment que està vinculat a l'estratègia que desenvoluparà el govern. Recull en xifres la previsió de les despeses i els ingressos que es liquidaran durant l'exercici (any natural).
Els pressupostos anuals estan aprovats pel ple. 

Pressupost 2021

Pressupost 2020

Aquí teniu un enllaç al portal de transparència on trobareu els pressupostos des de l'any 2015