SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça de tècnic/a mitjà/na d’Habitatge

4 de juny de 2024

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per al nomenament interí per programa d’un/a Tècnic/a Mitjà/na d’Habitatge per l’execució d’un programa temporal a l’Àrea d’Atenció a les Persones, Departament de Serveis Socials.

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Tècnic/a Mitjà/na d’Habitatge
– Grup: A2
– Àrea d’Atenció a les Persones (Serveis Socials)
– Règim jurídic: Personal funcionari interí
– Retribucions brutes: sou base A2, complement de destí 18 i complement específic de 524,39 euros
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals)
– Horari: de dilluns a divendres de 07.30 a 15.00 hores i dimecres de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.30 hores
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 3626207_Publicació BOP procés selectiu 1 plaça tècnic habitatge 13_05_2024

Model d’instància: Annex I – Sol·licitud per participar en el procés selectiu per al nomenament d’un_a Tècnic_a d’Habitatge

El termini de presentació d’instàncies és des del 14 al 23 de maig de 2024.

Decret llista provisional admesos/exclosos, constitució Tribunal Qualificador i data prova: DECRET 2024-0679 [2024-05-24.-DECRET llista prov. admesos i exclosos, const. tribunal qualificador i fixació data prova tècnic mitjà habitatge]

Acta resultats proves, valoració de mèrits i resultats finals procés selectiu: 2024-06-03.- Acta resultats procés selectiu tècnic mitjà habitatge

Last modified: 4 de juny de 2024

Comments are closed.