Instàncies d'Urbanisme

Assabentat d’obres amb ocupació de la via pública (Si s’escau)

Documentació complementària

Llicència primera ocupació (Només per primeres ocupacions parcials d’edificis)

Nomenaments constructor obres majors i menors

Ocupació via pública per obres

Transmissió de llicències