Instàncies d'Urbanisme

Assabentat d’obres amb ocupació de la via pública (Si s’escau)

Llicència primera ocupació (Només per primeres ocupacions parcials d’edificis)

Nomenaments constructor obres majors i menors

Comunicació instal·lacions fotovoltàiques fins a 100K2W

Activitats

Autoliquidació llicències d’activitats

Declaració conjunta canvi de titularitat

Model de certificat tècnic

Model de certificat tècnic