SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça de tècnic/a mitjà/na àrea Atenció Persones amb funcions coordinació

28 de maig de 2024

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de l’àrea d’Atenció a les Persones amb funcions de coordinació de l’àrea, en règim de personal laboral, grup de classificació A2, i la creació d’una borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixen, en el període de 2 anys a partir de la data de formalització del primer contracte.

Característiques del lloc de treball convocat:
– Denominació: Tècnic/a Mitjà/na
– Àrea d’Atenció a les Persones
– Règim jurídic: Personal Laboral
– Grup de classificació: A; subgrup: A2
– Nivell de complement de destí: 22
– Salari brut anual: 36.111,72 euros
– Jornada: 100% (37,5 hores setmanals) a realitzar de dilluns a diumenge segons necessitats del servei, sense perjudici del preceptiu descans setmanal
– Sistema de selecció: concurs-oposició, mitjançant accés lliure.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes bases:

Bases i convocatòria publicades al BOP: 07_03_2024 EDICTE BOP Bases i convocatòria procés selectiu tècnic mitjà atenció persones

Convocatòria publicada al DOGC: 14_03_2024 Anunci DOGC Bases i convocatòria procés selectiu tècnic mitjà atenció persones

Les instàncies s’han de presentar electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Moià: Selecció de personal plaça de tècnic/a mitjà àrea atenció persones amb coordinació

El termini de presentació d’instàncies és des del 15 de març al 15 d’abril de 2024.

Decret llista provisional admesos/exclosos, constitució Tribunal Qualificador i data prova: DECRET 2024-0521 [2024-04-19.-DECRET llista prov. admesos i exclosos, const. tribunal qualificador i fixació data prova tècnic mitjà coordinació persones]

El termini de presentació d’esmenes és del 22 d’abril al 6 de maig de 2024.

Acta fase oposició i concurs i horari entrevista: 2024-05-15.- Acta resultats procés selectiu tècnic mitjà amb coordinació àrea Atenció Persones

Acta entrevista i resultats finals: 2024-05-27.- Acta resultats entrevista i proposta contractació tècnic mitjà amb coordinació àrea Atenció Persones

Last modified: 28 de maig de 2024

Comments are closed.