Ordenances i Reglaments Generals

Ordenances reguladores

Ordenança reguladora número 30

Reglamentació reguladora dels usos i de l’espai del parc natural del molí nou

Ordenança reguladora número 31

Tinença d’animals

Ordenança reguladora número 32

Reguladora de l’arbrat i recursos vegetals introducció. Disposicions generals

Ordenança reguladora número 34

Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació

Ordenança reguladora número 35

Reguladora per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre (aedes albopictus)

Ordenança reguladora número 36

Ordenança reguladora de l’abocament d’aigües residuals

Ordenança reguladora número 37

Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes d’aprofitament de les aigües als edificis

Ordenança reguladora número 38

Ordenança reguladora dels locals destinats a aparcaments

Ordenança reguladora número 39

Ordenança reguladora de civisme i convivència ciutadana a Moià

Ordenança reguladora número 40

Ordenança municipal reguladora dels locutoris telefònics

Ordenança reguladora número 41

Reguladora del soroll i les vibracions

Ordenança reguladora número 42

Reguladora dels serveis funeraris

Ordenança reguladora número 43

Reglament general d’utilització dels equipaments municipals de Moià

Ordenança reguladora número 44

Ordenança municipal tipus reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial de l’entitat local de Moià

Ordenança reguladora número 45

Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública

Ordenança reguladora número 46

Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives

Ordenança reguladora número 47

Ordenança reguladora d’obres

Ordenança reguladora número 48

Ordenança reguladora del registre comptable de factures en el sector públic i l’impuls de la factura electrònica

Ordenança Reguladora número 49

Ordenança reguladora d‘ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i instal·lacions similars

Ordenança reguladora número 50

Ordenança reguladora de transparència i administració electrònica, accés a la informació i reutilització

Ordenança reguladora número 51

Ordenança reguladora de subvencions

Reglament municipal entitats

Reglament del registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes

Reglament “El Pollo” 

Reglament que regula les funcions del personatge de folklore local “El Pollo” de Moià

Ordenança reguladora número 52

 

Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei municipal d’abastament d’aigua potable

Reglament aparcament soterrat

 

Reglament del servei públic d’aparcament soterrat de Moià

Ordenança reguladora núm 53

 

Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari en concepte del servei municipal de clavegueram

 

Comments are closed.