Pla de Prevenció d’Incendis 2021-26 aprovat definitivament

1 de juny de 2021

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 17 de març de 2021 va aprovar inicialment el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestal (PPI) del municipi de Moià pels anys 2021-2026 redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

El Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (PPI) és un instrument de planificació i gestió previst a la Llei forestal de Catalunya de 1988. Les entitats locals situades en zones d’alt risc d’incendis forestals han de disposar d’un pla de prevenció d’incendis forestals per al seu àmbit territorial, que haurà de contenir les mesures operatives i administratives a adoptar i les infraestructures i equipaments a crear per a defensar-se dels incendis forestals i disminuir el seu risc.

Així doncs, el PPI és un document que  conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis forestals, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció.

L’expedient corresponent ha estat exposat al públic durant un termini de trenta dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 de maig de 2021, i contra el mateix no s’ha presentat cap reclamació, quedant aprovat definitivament.

Descarregueu-vos els documents

Pla PPI 2021-2026

20210608_Dossier_PPI_Moia_2021-2026 Diligenciat

20210608_Mapa_Moia_PPI_2021_2026 Diligenciat

20210608_Punts_aigua_PPI_Moia_2021-2026 Diligenciat

Actuacions de conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis (PPI) 2022

Acta de la comissió local de següiment

Plànol de les obres PPI 2022

Actuacions de conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis (PPI) 2023

Acta PPI 2023

Memòria 2023

Plànol d’obres PPI 2023

Mapa obres millores

Last modified: 12 de juny de 2023

Comments are closed.