Gestió urbanística

OPERACIÓ JURIDICA COMPLEMENTARIA
DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR A PERI MONTVI DE BAIX DE MOIA

Projecte

Edicte

Edicte

Text Refós de la Memòria Tècnica Valorada d’urbanització de la parcel·la del futur escorxador comarcal modular de baixa intensitat.

Text refós Memòria Tècnica 

Decret aprovació Text refós

Addenda de les obres d’urbanització de la illa formada pels carrers Feliu Comadran – Tosca – mn. Lluís daví – mn. Josep Passerissa i la zona verda del sector Comadran.

Addenda

Addenda 2 de les obres d’urbanització de la meitat sud del carrer Mn. Lluís Daví al costat del sector Comadran.

Addenda

Aprovació inicial de la modificació del Pla Especial Montví de Baix polígon a1

Document aprovació inicial

Projecte rectificació PERI Montví de Baix (Fase 1)

Projecte

Urbanització Cal Jo

Conveni de gestió per l’acabament de la urbanització

Memòria valorada

Addenda al projecte

Projecte de les obres de reurbanització de Sant Pere

Projecte

Projecte rectificació deficiències, actualització i revisió proj. urbanització del PAU A-1

Projecte

Comments are closed.